ISO 9001:2015 Certificering

Er du også blevet klar over, at et ISO 9001 certifikat giver både respekt, kunder og mere overblik til forretningen?

ISO 9001 er en international standard for kvalitetsledelsessystemer, der er udviklet af Den Internationale Standardiseringsorganisation (ISO). Certificering efter ISO 9001 betyder, at en organisation har etableret og implementeret et velfungerende kvalitetsledelsessystem, der opfylder standardens krav. Certifikatet bliver således et bevis på, at I arbejder struktureret med jeres kvalitetsledelse.
Hos TEKNIQ Kvalitet møder du en kompetent auditor, som imødekommer din virksomheds unikke behov baseret på værdibaseret dialog i øjenhøjde.
Mange virksomheder oplever i forbindelse med certificering, at de fleste opgaver allerede løses rigtigt, men måske er alle processer og procedurer ikke helt gennemarbejdede. Når dette sker, vil der opstå mindre fejl med heraf følgende højere kundetilfredshed og mindre spildtid internt i virksomheden. Standarden har især fokus på:

 • Risici & muligheder for forbedring
 • Interessenter
 • Kundekontakt & – tilfredshed
 • Kvalitetspolitik og kvalitetsmål
 • Støtteprocesser & kerneprocesser

 

Er du ISO-certificeret allerede, kan TEKNIQ Kvalitet også vælges som ny konstruktiv samarbejdspartner.

Følgende forretningsområder dækker vi nu – og vi arbejder hele tiden på at udvide paletten:

Sikringsområdet:

 • AIA-installatørvirksomheder, F&P december 2021
 • TVO-installationsvirksomheder, F&P december 2021
 • ADK-installationsvirksomheder, F&P december 2021
 • Mekaniske installatørvirksomhed, F&P oktober 2022
  • Montage af låseenheder
  • Montage af gitre, rullegitre, jalousier, gitter-/pladeskabe, porte samt forstærkning af svage bygningsdele
  • Montage af sikringsdøre, sikringsvinduer, sikringsglas samt forstærkninger
  • Montage af værdiopbevaringsenheder og objektsikring
 • Vagtvirksomhed, F&P januar 2023
  • Alarmpatruljekørsel
  • Vagtrundering
  • Service- og butiksvagt
  • butikskontrol og visitation
  • Fast vagt
  • Kontrollør/dørmand
  • Livvagt

Brandtekniske område:

 • ABA – Automatisk brandalarmanlæg efter RTL001
 • AVA – Varslingsanlæg efter RTL001
 • ABV – Brandventilationsanlæg termisk efter RTL001
 • ABV – Brandventilationsanlæg mekanisk efter RTL001
 • ARS – Automatisk rumslukningsanlæg efter RTL001
 • AGA – Automatisk gasalarmanlæg efter RTL001
 • AVS – Automatisk sprinkleranlæg
 • El-termografering efter RTL010-2

Autorisationsområderne:

 • Elinstallatørvirksomhed efter BEK 1363
 • VVS-installatørvirksomhed efter BEK 1363
 • Kloakmestervirksomhed efter BEK 1363
 • Førstegangsindregulering og service på gas området. efter BEK 1363

VE Godkendelsesordningen:

 • VE-Installatør eller VE-montør virksomhed efter BEK 1047 på følgende teknologier:
  • Varmepumper
  • Solceller
  • Solvarme
  • Biom.kedler & -ovne

Trykbærende område:

 • Sagkyndig virksomhed trykbærende udstyr AT BEK 1977
 • Køleanlæg og varmepumpeanlæg AT BEK 1977
 • Sagkyndig virksomhed til hovedeftersyn af sikkerheds- og kontroludstyr AT BEK 1977 

Elevatorområdet:

 • Elevatorsagkyndig virksomhed efter BEK 461

 

De generelle trin, som følges, for at opnå ISO 9001-certificering:

Forberedelse og bevidsthed:
Organisationen skal først forstå kravene i ISO 9001-standarden og afgøre, om det er relevant for deres virksomhed. Dette indebærer normalt en gennemgang af standardens krav og en vurdering af, hvor organisationen allerede opfylder dem, og hvor der er behov for forbedringer. Især anvendes modellen PLAN-DO-TJEK-ACT.

Planlægning:
Organisationen skal udarbejde en detaljeret plan for, hvordan de vil opfylde kravene i ISO 9001. Dette kan omfatte ressourceallokering, oprettelse af procedurer og retningslinjer samt identifikation af ansvarlige personer.

Implementering:
Organisationen begynder at implementere de nødvendige ændringer i deres drift for at opfylde ISO 9001-kravene. Dette kan omfatte oprettelse af dokumentation, etablering af processer og procedurer samt træning af medarbejdere.

Intern audit:
Organisationen gennemfører en intern audit for at vurdere, om dennes kvalitetsledelsessystem fungerer korrekt og overholder ISO 9001-standardens krav. Eventuelle afvigelser eller mangler identificeres, og der træffes foranstaltninger for at korrigere disse.

Korrigerende handlinger:
Baseret på resultaterne af den interne audit påbegyndes behandling af eventuelle afvigelser med heraf følgende korrigerende handlinger for at rette eventuelle identificerede problemer og sikre, at kvalitetsledelsessystemet fungerer effektivt.

Ledelsens evaluering:
Organisationens ledelse gennemgår resultaterne af den interne audit, de gennemførte korrigerende handlinger samt effekten af disse og ikke mindst opfølgning på korrigerende handlinger. Der vurderes, om kvalitetsledelsessystemet opfylder standardens krav og fungerer effektivt.

Certificering:
Organisationen vælger et akkrediteret certificeringsorgan, der i første omgang gennemgår systemet – Stage 1. Herefter udføres ekstern audit af organisationens kvalitetsledelsessystem. Hvis organisationen opfylder ISO 9001-kravene, udstedes certificering.

Opfølgende audits:
Efter certificeringen skal organisationen fortsat opretholde og forbedre sit kvalitetsledelsessystem. Dette indebærer årlige opfølgende audits fra certificeringsorganet for at sikre, at standardens krav opretholdes.

Det er vigtigt at bemærke, at opnåelse af ISO 9001-certificering ikke er en engangsproces. Organisationen skal kontinuerligt arbejde på at opretholde og forbedre sit kvalitetsledelsessystem for at sikre, at det fortsat opfylder standardens krav.

Er du nysgerrig på selve certificeringsprocessen? – link til https://tekniqkvalitet.dk/certificering-af-iso-9001/