Klage- og ankevejledning

Vi har ikke oplevet det endnu, men skulle vi ikke leve op til dine forventninger, så er dine muligheder, som beskrevet nedenfor.

Det påhviler TEKNIQ Kvalitet som Kontrolinstans godkendt under Sikkerhedsstyrelsen og Energistyrelsen samt som akkrediteret certificeringsorgan under DANAK, at leve op til kravene i DS/EN ISO/IEC 17021-1:2015

Anke over afgørelser

Anker kan modtages fra virksomheder, hvor TEKNIQ Kvalitet har gennemført audit eller truffet beslutning om certificering. Anke over en TEKNIQ Kvalitet afgørelse fx omhandlende – et eller flere af følgende forhold:

  • Suspendering eller inddragelse af godkendelsesbevis, herunder indskrænkelse,
  • Godkendelsesproces i øvrigt,
  • Manglende anbefaling om godkendelse af ledelsessystem,
  • Manglende anerkendelse af ansøgning,

sendes skriftligt til:

TEKNIQ Kvalitet ApS
Billedskærervej 17
5230 Odense M
info@tekniqkvalitet.dk

TEKNIQ Kvalitet sender kvittering til den ankende part (appellanten) inden 10 arbejdsdage efter modtagelse af anken. Af kvittering fremgår det, hvor lang behandlingstid, der kan forventes, hvis der ikke kan svares umiddelbart.

Anken behandles og dokumenteres i TEKNIQ Kvalitets ledelsessystem, og behandling sker af uvildig medarbejder. Arbejdet med anken foregår i fortrolighed.

TEKNIQ Kvalitet forholder sig ikke til kvaliteten af det udførte arbejde men alene til, hvorvidt den certificerede virksomhed har fulgt sit ledelsessystem.

Det sikres, at den beslutning, der formidles til den ankende part, er truffet af eller gennemgået og godkendt af en eller flere personer, som er uvildige i forhold til ankesagens indhold.

Klage over certificeringsaktiviteter eller klage over certificeret kunde.

Klage kan modtages fra kunder, kunders kunder, samarbejdspartnere eller myndigheder. Klager er i disse tilfælde udtryk for utilfredshed med ydelser eller produkter leveret af TEKNIQ Kvalitet eller relaterede mangler ved det arbejde, den certificerede virksomhed har udført.

Udover ovenstående gøres den klagende part opmærksom på, at TEKNIQ Kvalitet ikke på nogen måde erstatter brancheklagenævn og andre forbrugerklageinstanser.

Klage defineres, som følger:

I – Klage, som vedrører certificeringsaktiviteter, som TEKNIQ Kvalitet er ansvarlig for.

II – Klage, som vedrører en certificeret kunde – disse undersøges med udgangspunkt i det certificerede ledelsessystems effektivitet. Særligt for klage under punkt 2: En berettiget klage skal foreligges kunden på et passende tidspunkt for denne.

Ledelsen vurderer, om denne er uvildig i forhold til henvendelsen. Hvis ikke udpeges uvildig medarbejder, som vurderer, hvilke løsningsforslag, der kan være relevante for en effektiv korrigerende handling for den konstaterede hændelse.
Det skal endvidere fremgå, om der er accept af løsning fra den klagende part. Vurderes klage at være irrelevant, begrundes dette i klageregistrering, hvorefter behandling er afsluttet. Den klagende part informeres pr. mail om afgørelsen.

Interessenter informeres om afvigelse samt om korrigerende handling(er). Ledelsen aftaler med den klagende part og den certificerede kunde, om emne for klagen samt løsning af samme skal offentliggøres. Gennemgang skal foretages af uvildig medarbejder.

Sager under Sikkerhedsstyrelsen (el, VVS, Kloak, virksomhedsgodkendelser på gas)
Sager under Erhvervs- og Vækstministeren (VE-godkendelser på Varmepumper, solceller, solvarme samt biomassekedler & -ovne)
Sager under DANAK (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 samt DS 21001 -certificeringer)

OBS – særligt for virksomheder med VE-godkendelser gælder det, at klage skal stiles direkte til Energistyrelsen.